preskoči na sadržaj

Elektrotehnička škola Split

KUĆNI RED

Na osnovi članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članaka 45. i 148. Statuta Škole, Školski odbor Elektrotehničke škole Split na sjednici održanoj 25. siječnja 2016. godine, nakon rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja, donosi

KUĆNI RED

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kućnim redom utvrđuju se pravila ponašanja učenika i polaznika drugih vidova obrazovanja (u daljnjem tekstu: učenici) za vrijeme njihova boravka u školskim objektima (školskoj zgradi, aneksu školske zgrade i školskoj sportskoj dvorani) i u krugu Škole.
S odredbama ovog Kućnog reda razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje/staratelje.

II. PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLSKIM OBJEKTIMA I U KRUGU ŠKOLE

Članak 2.

U školi je zabranjena diskriminacija na temelju rasne i etničke pripadnosti, spola, vjere, političkog uvjerenja, socijalnog statusa, zdravstvenog stanja te bilo kojeg drugog razloga.
Zabranjen je također svaki oblik nasilja, iskazivanja neprijateljstva i bilo kakvog neprimjerenog ponašanja.
U slučaju nasilja ili drugog težeg prekršaja ravnatelj može prekršitelja privremeno udaljiti s nastave i pokrenuti postupak za isključenje. Privremeno isključenje traje do okončanja postupka.

Članak 3.

U školskim objektima i u krug Škole nije dopušteno:

 • unošenje i konzumiranje alkohola i drugih opojnih sredstava,
 • unošenje oružja i drugih potencijalno opasnih sredstava (noževa, palica, boksera, suzavaca i drugih sprejeva) te zapaljivih i eksplozivnih sredstava i materijala,
 • pušenje i paljenje vatre,
 • unošenje i upotreba pirotehničkih sredstava,
 • bacanje raznih otpadaka te prolijevanje napitaka i drugih tekućina izvan za to predviđenih mjesta,
 • igranje igara na sreću uključivo i svih vrsta kartanja i klađenja,
 • unošenje tiskovina te foto i video zapisa neprimjerenog sadržaja,
 • dovođenje životinja,
 • promidžba i prodaja bilo kakvih proizvoda i usluga,
 • unošenje i odlaganje stvari i predmeta koji nisu u svezi s neposrednom nastavom.

Nije dopušteno poticati druge učenike na radnje iz st. 1. ovog članka.

 Članak 4.

Učenici mogu boraviti u prostorima Škole samo u vrijeme koje je određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada.
Učenici su dužni doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave.
U Školu ulaze na znak zvona ili prema odobrenju radnika Škole.
U laboratorije i radionice učenici mogu ulaziti samo u nazočnosti nastavnika.
Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima te spremni za rad.
Učenici sjede na mjestima koja sami odaberu. Razrednik ili predmetni nastavnik mogu ih razmjestiti ukoliko je to pedagoški opravdano.

Članak 5.

Kašnjenje učenika na nastavne sate nije dopušteno, osim u opravdanim slučajevima, o čemu odlučuje predmetni nastavnik.

Članak 6.

Za vrijeme nastave učenici ne smiju bez dopuštenja predmetnog nastavnika koristiti osobna računala, tablete, mobitele, walkmane, fotoaparate, diktafone i druge slične aparate i uređaje za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, niti isti smiju biti uključeni.
Protiv učenika koji nedopušteno koriste navedene aparate i uređaje pokrenut će se postupak za izricanje odgovarajuće pedagoške mjere.

Članak 7.

Učenici trebaju pažljivo i disciplinirano sudjelovati u nastavi prema uputama predmetnog nastavnika ili drugog predavača.
Učenik koji želi nešto upitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.
Učenik kojega je nastavnik prozvao, dužan je ustati.

Članak 8.

Učenik je dužan odraditi sve planirane sate iz radioničkih i laboratorijskih vježbi, te stručne prakse.

Članak 9.

Prema učeniku koji za vrijeme nastave narušava red i disciplinu primijenit će se pedagoške mjere propisane Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 10.

Učenici su dužni čuvati školsku imovinu.
Razredno odjeljenje ili obrazovna grupa odgovara za inventar u učionicama, laboratorijima i drugim nastavnim prostorima.
Knjige, udžbenike i druga nastavna sredstva posuđena u školskoj knjižnici učenici su dužni čuvati od oštećenja i otuđenja i pravodobno neoštećene vratiti.
Nije dozvoljeno oštećivanje:

 • prostorija i inventara Škole (oštećivanje i pisanje po klupama, oštećivanje ostalog namještaja i opreme Škole, pisanje po zidovima, bacanje otpadaka u sanitarne čvorove i dr.),
 • vlastitih stvari i opreme (kidanje bilježnica, knjiga i drugih tiskovina),
 • stvari i opreme drugih učenika.

Svaku štetu redari ili očevici dužni su prijaviti predmetnom nastavniku, voditelju nastave, pedagogu  ili razredniku. Počinjena šteta naplaćuje se od počinitelja. Protiv počinitelja štete mogu se poduzeti i pedagoške mjere, ovisno o okolnostima pod kojima je šteta napravljena.
Ukoliko počinitelj štete ostane nepoznat, nastalu štetu nadoknadit će cijelo razredno odjeljenje ili obrazovna grupa.
Štetu u školskim  objektima ili krugu Škole koju su počinili učenici, a za koju se nije utvrdio krivac, nadoknađuju svi učenici Škole solidarno.

Članak 11.

Dužnost je svakog učenika održavati čistoću i red u svim školskim objektima i u krugu Škole. Zabranjeno je bacanje papira, otpadaka i drugih predmeta kroz prozore Škole.

Članak 12..

Razrednik razrednog odjeljenja tjedno određuje dva redara koji se izmjenjuju abecednim redom. Dužnosti redara su:

 • do dolaska nastavnika ili za vrijeme njegove odsutnosti održavati red u nastavnom prostoru te upozoriti učenike koji na bilo koji način remete mir,
 • pripremiti učionicu za nastavu, obrisati školsku ploču, donijeti kredu i oprati spužvu, te prema uputama nastavnika donijeti i odnijeti nastavna sredstva i pomagala,
 • prijaviti izostanke učenika.

Ako nastavnik ne dođe na sat 5 minuta nakon početka sata, redar obavještava voditelja nastave, pedagoga ili ravnatelja. Učenici pritom ne smiju samovoljno napuštati školske objekte.
U slučaju nediscipline za vrijeme odmora ili trenutne odsutnosti predmetnog nastavnika redari su dužni prekršitelje prijaviti predmetnom nastavniku kada dođe na sat ili razredniku.
Za vrijeme malog odmora bar jedan od redara obvezno mora biti u učionici.

Članak 13.

Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu.
Nastava započinje u 8.00 sati, a završava najkasnije u 14.40 sati.
Mali odmor između nastavnih sati traje 5 minuta, a veliki odmor 20 minuta. 
Za vrijeme malih odmora učenicima nije dopušteno izlaziti iz učionice, osim u opravdanim slučajevima. Također učenicima nije dopušteno za vrijeme malih odmora izlaženje izvan školskih objekata, niti je dopušteno njihovo dolaženje i zadržavanje u školskom dvorištu. 
Za vrijeme velikog odmora i prije početka nastave učenici borave u školskom dvorištu, a u slučaju kiše ili hladnog vremena ostaju u školskim objektima.

Članak 14.

Po stepeništu i hodnicima školskih objekata kretanje se odvija desnom stranom, bez zadržavanja kako bi se osigurao što brži prolaz. Zabranjeno je trčanje i galama hodnicima i na stepeništu.
Prilikom ulaska i izlaska iz Škole, prednost treba dati starijim osobama i invalidima.
Zbog uskih hodnika i zbog toga što se vrata učionica otvaraju prema hodnicima, pri izlasku iz učionica učenici trebaju pažljivo otvarati vrata, kako ne bi ozlijedili druge osobe koje u tom trenutku prolaze hodnicima.

Članak 15.

Učenici su dužni čuvati osobni ugled i ugled Škole te se u svakoj prilici uljudno odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima Škole, kao i ostalim osobama koje zateknu u školskim objektima i krugu Škole.
Prilikom ulaska/izlaska nastavnika, drugih zaposlenika Škole te starijih osoba u/iz nastavne prostorije za vrijeme nastave, učenici ih pozdravljaju ustajanjem bez drugih pozdrava.
Učenici nastavnike oslovljavaju sa „nastavniče“ i „nastavnice“ ili “profesore” i profesorice”, a ostale zaposlenike Škole “gospodine” ili “gospođo“, dodajući funkciju ili prezime.

Članak 16.

Učenici su dužni u školske objekte dolaziti uredno i prikladno odjeveni, sukladno uobičajenom načinu odijevanja u drugim javnim i kulturnim ustanovama (u dugim i nepoderanim hlačama, u majici ili košulji s rukavima  i bez neprimjerenih natpisa i znakova). Nije dopušteno dolaženje u trenirci, osim na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.

Članak 17.

U zbornicu, urede i kabinete učenici smiju ući samo uz dopuštenje.
Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik uz kucanje tiho ulazi i priopćava nastavniku razlog dolaska. Zadatak zbog kojeg je došao može obaviti samo uz odobrenje nastavnika.

Članak 18.

Za vrijeme boravka u školskim objektima učenici su dužni brinuti o svojim stvarima. Prilikom napuštanja školskih prostora učenici trebaju ponijeti sve svoje stvari.
Škola nije odgovorna za nestanak istih tijekom boravka u Školi.

 Članak 19.

Svaki razredno odjeljenje ima predsjednika i blagajnika, koje učenici biraju početkom nastavne godine.
Predsjednik razrednog odjeljenja dužan je skrbiti za red i rad u razredu u slučaju odsutnosti nastavnika s nastavnog sata. Ako je predsjednik razrednog odjeljenja odsutan, to obavljaju redari.
Blagajnik skrbi o prikupljanju novca od učenika za ostvarivanje dogovorenih programa i aktivnosti. Dužan je voditi urednu dokumentaciju o prikupljenom novcu i o svemu izvješćivati razrednika. Ako je prikupio veću količinu novca, dužan ga je bez odgode predati na čuvanje u učeničku referadu.
Svaki razredni odjel bira i svog predstavnika u Vijeće učenika, koji će zastupati svoj razredni odjel te djelovati na temelju odredbi Zakona i Statuta Škole.

Članak 20.

Za vrijeme nastave u Školi je organizirano dežurstvo učenika.
Jednog dežurnog učenika dnevno određuje voditelj nastave ili pedagog. Dežurni učenik vodi evidenciju o ulascima nepoznatih osoba u Školu provjeravajući njihov identitet, raznosi obavijesti po razrednim odjeljenjima i obavlja druge poslove po nalogu voditelja nastave, pedagoga ili ravnatelja.
Dežurstvo traje šest nastavnih sati.

Članak 21.

Za vrijeme dežurstva dežurni učenik je oslobođen nastave, osim nastavnog sata za koji je zakazana pisana provjera. Dežurni učenik ne smije napuštati mjesto dežurstva. U prostor dežurstva ne dopušta pristup nepozvanim osobama.
O svakoj promjeni dužan je obavijestiti voditelja nastave, pedagoga ili ravnatelja, a u njihovom odsustvu bilo kojeg nastavnika ili radnika Škole.

Članak 22.

Učenici mogu izostati s nastavnog sata samo ako im to odobri predmetni nastavnik.
Izostanak do 3 radna dana odobrava razrednik, ravnatelj odobrava izostanak do 7 radnih dana, a za izostanak do 15 radnih dana učenik treba pisanom i obrazloženom zamolbom zatražiti dopuštenje Nastavničkog vijeća.
Ako razrednik nije nazočan u Školi, pedagog može odobriti izostanak učenika do 1 radnog dana.

Članak 23.

Učenik svoj izostanak s nastave opravdava liječničkom ispričnicom ili to čini roditelj osobnim dolaskom u Školu, najkasnije u roku 7 dana.

Članak 24.

Izostajanje s nastave preko 7 nastavnih dana bez odaziva učenika ili roditelja smatrat će se samovoljnim napuštanjem Škole.

Članak 25.

Ako učenik smatra da mu je na bilo koji način nanesena nepravda ili šteta ima pravo tražiti zaštitu kod razrednika, ravnatelja, Nastavničkog vijeća ili Školskog odbora.
Organ kojemu se učenik obrati dužan je u okviru svoje nadležnosti rješavati predstavku i donijeti svoje rješenje ili mišljenje.

Članak 26.

Učenik za svoj rad može biti pohvaljen (usmeno i pismeno) i nagrađen prema mogućnostima Škole. Učeniku se također mogu izreći i pedagoške mjere prema uvjetima i na način koji su propisani Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.
O izricanju pedagoških mjera roditelji se izvješćuju pisanim putem.

Članak 27.

Prijedlog za pohvalu, nagradu i pedagošku mjeru može dati pojedini nastavnik, razrednik, pedagog, voditelj nastave ili ravnatelj.

Članak 28.

Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovno pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta polaže predmetni ili razredni ispit prema uvjetima i na način koji su propisani Statutom Škole.

Članak 29.

Maloljetni učenik može se ispisati iz Škole samo na temelju pisane izjave roditelja/staratelja.

Članak 30.

Ako se u stanu u kojem stanuje učenik pojavi infektivna bolest ili ako sam boluje od infektivne bolesti, učenik ili roditelj/staratelj dužan je to odmah prijaviti razredniku.
Učenik može pohađati nastavu tek po odobrenju liječnika.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovog Kućnog reda prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu, klasa: 003-05/99-01/01, ur. broj: 2181-26-99-03-1 od 10. lipnja 1999.

Članak 32.

Ovaj Kućni red stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

  PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:    

                                                                                                Valerija Pogarčić-Šegović, dipl. ing., v.r.

Klasa: 003-05/16-01/01
Ur. broj: 2181-26-16-03-1
U Splitu, 25. siječnja 2016.

Ovaj Kućni red objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 28. siječnja 2016.

Prijava u

CMS za škole logo
Elektrotehnička škola Split / Teslina 2, HR-21000 Split / www.ss-elektrotehnicka-st.skole.hr / ured@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju